Avis legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió de Personal, del que és responsable MOTO CLÀSSIC VACARISSES; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic motoclassicvacarisses@gmail.com.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ A LES CONCENTRACIONS

Tots aquells usuaris que s’inscriguin a les concentracions organitzades per MOTO CLÀSSIC VACARISSES, accepten les condicions d’inscripció que es detallen a continuació:

 • L’esdeveniment en el qual m’estan inscrivint no és cap tipus de prova ni competició i no ho consideren com a tal.
 • Compliran en tot moment les normes del Codi de Circulació, així com les indicacions donades pels Agents de Tràfic o Policia o/i qualsevol membre de l’Organització.
 • Així mateix concedeixen a l’organització la potestat d’expulsar-los de l’esdeveniment si el seu comportament no s’ajusta a les normes establertes.
 • Eximeixen a l’Organització de l’esdeveniment de qualsevol avaria mecànica o dany material o personal que pugui sofrir tant a la seva persona, com la seva moto o el seu acompanyant si n’hi hagués, en cas de caiguda, col·lisió o avaria tècnica o mecànica.

De la mateixa manera declaren responsablement:

 • El vehicle inscrit reuneix les condicions tècniques de la D.G.T. per circular i està en vigor el permís de circulació en el moment de celebració de la concentració
 • El vehicle inscrit disposa d’una pòlissa d’assegurances vigent amb els límits establerts per la llei i està en vigor al moment de celebració de la concentració
 • El vehicle inscrit té realitzada la inspecció de la I.T.V. i està en vigor al moment de celebració de la concentració
 • El conductor disposa de permís de conducció en vigor en el moment de celebració de la concentració

I es comprometen a:

 • Complir i aplicar les bases reguladoras de l’esdeveniment aprovades
 • Circular amb el grup i acatar les directrius marcades per l’Organització, Agents de Tràfic i/o la Policia Local
 • Iniciar i finalitzar l’esdeveniment segons les directrius marcades per l’Organització
 • Portar la següent documentació el dia de la concentració: permís de circulació de la moto, permís de conducció del conductor, document acreditatiu que el vehicle ha passat la ITV i assegurança en vigor del vehicle.

Els requeriments de la trobada, fan obligatori aportar tota la documentació de cadascuna de les motos, la documentació potser requerida per algún estament oficial o bé per qualsevol membre de l’organització per tal de comprovar que tota documentació estigui vigent i així complir amb les exigencies requerides. No tenir tota la documentació en regla comportara la no participació a la trobada.

A més, autoritzen a l’organització de l’esdeveniment per a la difusió i/o utilització de les imatges en les quals aparegui tant la seva persona com la seva moto.